Học kỳ 1 năm học 2020-2021 Đại học - chính quy Viện Hàng hải