HKI 2021-2022 BM TT Nghiên cứu, ứng dụng, thực hành Cơ khí